Voorbeelden van assembler-code.

Deze pagina bevat de volgende code fragmenten:

Opmerking 1:
Alle voorbeelden op deze pagina zijn slechts voorbeelden, en onder voorbehoud van fouten en/of omissies. U mag (delen van) deze code gebruiken maar u doet dat volledig voor eigen risico. Het blijft natuurlijk altijd zaak uw programma's grondig te testen.

Opmerking 2:
Alle voorbeelden op deze pagina zijn volledig in het engels. Dit is gedaan om de volgende redenen:

Overigens wijzen wij er op, dat u voor alle commentaar in uw sources het best de taal kunt kiezen die in uw bedrijf het meest gangbaar is. Dit geldt natuurlijk ook voor alle overige vormen van documentatie.

Wellicht ten overvloede wijzen wij er op, dat de standaard register toewijzingen als volgt zijn ingedeeld:

Register Functie
Register 0 Werkregister, veelal gebruikt als parameter
Register 1 Werkregister, meestal pointer naar parameter-lijst of resultaat-veld
Registers 2-11 Vrij toe te wijzen binnen elk programma
Register 12 Basis-register voor adressering binnen het programma
Register 13 Pointer naar een vrije save-area
Register 14 Werkregister, gebruikt voor return-adres
Register 15 Werkregister, gebruikt voor subroutine-adres resp. return- en reasoncode

Opmerking 1:
Register 0 kan wel gebruikt worden om een adres in op te slaan, maar kan niet gebruikt worden om gegevens of routines te adresseren.

Opmerking 2:
De indeling van register 15, wanneer die een return- en reasoncode bevat is als volgt: X'00SSSRRR' waarin de eerste byte dus nul is, de volgende drie nibbles (SSS) bevatten de reasoncode, en de laatste drie nibbles (RRR) bevatten de returncode. Als alternatief wordt ook veelvuldig de reasoncode teruggegeven in register 0.


Standaard subprogramma aanroep.

De gangbare wijze van aanroepen is niet dwingend voorgeschreven. Toch verdient het aanbeveling hieraan vast te houden. Het verhoogt de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de programmatuur. De conventie luidt als volgt:

Een save-area beslaat 18 full-words (van 4 bytes elk) en is als volgt ingedeeld:

Locatie Inhoud
X'00' Gereserveerd voor PL/I
X'04' Pointer naar vorige save-area (is dus register 13)
X'08' Pointer naar volgende save-area
X'0C' Register 14
X'10' Register 15
X'14' Register 0
etc. t/m register 12

Hieronder volgen drie code-fragmenten:

 1. De aanroep van een subprogramma.
 2. Een aan te roepen reusable programma.
  Dit voorbeeld is alleen bruikbaar voor reusable en non-reusable programma's, dus niet voor reenterable en refreshable programma's.
 3. Een aan te roepen refreshable programma.
  Dit voorbeeld is bedoeld voor reenterable en refreshable programma's, maar is dus ook bruikbaar voor reusable en non-reusable programma's.

*
* Sample of a call to a subprogram.
*
* We assume the parameter list has been set up
     LA  R1,PLIST      Reg.1 points to parameter-list
     L   R15,=V(SUBPROG)   Address of subprogram in reg.15
     BALR R14,R15       Fill reg.14 and call subprogram
* Handle the result
     LTR  R0,R15       Save and test returncode
     BNZ  ERROR        Returncode not zero: error-handling
GOOD   EQU  *
*    ...            Other program-code

ERROR  N   R15,=X'00000FFF'  Remove reasoncode
     L   R15,ERRORS(R15)   Get address of error-routine from
 table
     BR  R15         And execute error-routine
*
* Error-routines for handling unexpected results from SUBPROG
* Upon entry reg.0 contains the return- and reason-codes
ERRORS  DC  AL4(GOOD)      Result ok
     DC  AL4(RETCD4)     Returncode 4: warning
     DC  AL4(RETCD8)     Returncode 8: problem
     DC  AL4(RETCD12)    Returncode 12: undefined
     DC  AL4(RETCD16)    Returncode 16: fatal error

*
* Sample of a callable program (non-reusable or reusable)
* This sample is not usable for re-enterable or refreshable programs.
*
SUBPROG CSECT
     USING SUBPROG,R15     Register 15 contains address
SUBPROG
     B   START        Skip data
     DC  C'SUBPROG '     Program-name
     DC  C'&SYSDATE'     Date
     DC  C'&SYSTIME'     Time
     DC  C'V1R2.05'     Version number
     DS  0H         Re-align on halfword-boundary
*
START  STM  R14,R12,12(R13)   Save registers
     DROP R15         No longer needed as base-reg
     LR  R12,R15       Fill reg.12 with base address
     USING SUBPROG,R12     Now use reg.12 as base
     LA  R14,SAVEAREA    Address new save-area
     ST  R13,4(R14)     Point to previous save-area
     ST  R14,8(R13)     Point to next save-area
     LR  R13,R14       R13 points to a free save-area again
*    ...            Other program-code

EXIT   L   R13,4(R13)     Get address of previous save-area
     LM  R14,R12,12(R13)   Restore all registers (except 13)
     LA  R15,...       Returncode in reg.15
     BR  R14         Return to caller
     DROP R12         Base no longer needed
*
     LTORG           All literals
SAVEAREA DS  18F         Save-area

*
* Sample of a callable program (refreshable or re-enterable)
* This sample is usable also for reusable or non-reusable programs.
*
SUBPROG CSECT
     USING SUBPROG,R15     Register 15 contains address
SUBPROG
     B   START        Skip data
     DC  C'SUBPROG '     Program-name
     DC  C'&SYSDATE'     Date
     DC  C'&SYSTIME'     Time
     DC  C'V1R2.05'     Version number
     DC  0H         Re-align on halfword-boundary
*
START  STM  R14,R12,12(R13)   Save all registers
     DROP R15         No longer needed as base
     LR  R12,R15       Fill reg.12 with base address
     USING SUBPROG,R12     Use reg.12 as base
     LA  R1,PRIVATE_LEN   Amount of storage required
     GETMAIN RU,LV=(R1)    Allocate storage for save-area etc.
* Address of allocated storage now in register 1
     USING PRIVATE,R13     Make storage addressable
     ST  R13,4(R1)      Point to previous save-area
     ST  R1,8(R13)      Point to next save-area
     LR  R13,R1       R13 points to a free save-area again
*    ...            Other program-code

EXIT   LR  R1,R13       Keep address of our private area
     L   R13,4(R13)     Get address of previous save-area
     LA  R2,PRIVATE_LEN
     FREEMAIN A=(R1),LV=(R2)  Free allocated storage
     LM  R14,R12,12(R13)   Restore all registers (except 13)
     LA  R15,...       Returncode in reg.15
     BR  R14         Return to caller
     DROP R12         Base no longer needed
*
     LTORG           All literals
*
* This dsect describes all variables private to each caller.
PRIVATE DSECT
SAVEAREA DS  18F
*    ...            Other private variables
PRIVATE_LEN EQU *-PRIVATE

Conditional assembly.

Als voorbeeld voor de toepassing van conditional assembly volgt hieronder een macro die de inhoud van de JCL-variabele SYSPARM aftest. Hiermee wordt gestuurd of het programma al dan niet geoptimaliseerd moet worden en of er al dan niet debugging code moet worden mee-gegenereerd.
De macro vult twee variabelen, die in de rest van de code kunnen worden afgetest om toepasselijke code te genereren. Ook hiervan volgen enige voorbeelden. Hieronder volgen vier code-fragmenten:

 1. De hierboven beschreven macro.
 2. De aanroep van de macro.
  Hierbij worden de globale variabelen &DBG en &OPT van een waarde voorzien.
 3. Het gebruik van de variabelen om andere variabelen te sturen.
  Hier laten we zien hoe de variabele &DBG weer gebruikt kan worden om de print-optie te sturen.
 4. Het sturen van code-aanmaak met behulp van de variabelen.
  Hier laten we zien hoe de optimalisatie-optie gebruikt kan worden in open code.

     MACRO
     CHECKPRM
.*
.* The assembler program (ASMA90) accepts as a JCL-parameter a
.* specification for the variable SYSPARM. The value entered in
.* the JCL will be passed to a global set symbol named &SYSPARM.
.* The value specified in the JCL is passed as a single string.
.* Options are separated from each other with a comma - no spaces.
.* This macro decomposes the string into separate parameters.
.* Then the parameters are checked and handled. 4 different keywords
.* are allowed:
.* - DEBUG : Generate debugging code (Snap routine etc.)
.* - NODEBUG: Do not generate debugging code
.* - OPT  : Generate an optimized program
.* - NOOPT : Generate a fully functional program
.*
*
* Macro CHECKPRM tests JCL-variable SYSPARM and sets two global
* variables to reflect the contents of SYSPARM:
* &DBG is set on to include debugging code, off to omit this code
* &OPT is set on to generate optimized code, off for fully
*   functional code.
*
     GBLB &DBG,&OPT
&DBG   SETB 0          Default: no debug code
&OPT   SETB 1          Default: full optimization
     AIF  ('.&SYSPARM' EQ '.').EXIT
*
* First we split the SYSPARM string into substrings
*
     LCLC &P(5)        Array to contain substrings (parms)
     LCLA &I,&N,&X
&I    SETA 0          Character index for &SYSPARM
&N    SETA 1          Next position to extract
&X    SETA 1          Parameter counter (indexes array &P)
*
.LOOP1  ANOP
&I    SETA &I+1        Increment character index
     AIF  (&I GT K'&SYSPARM.LOOP1X     End-of-string?
     AIF  ('&SYSPARM'(&I,1) NE ',').LOOP1 End-of-substring?
.* Put substring into array &P
&P(&X)  SETC '&SYSPARM'(&N,&I-&N)       Extract substring
&N    SETA &I+1        Set ptr to start of next substring
&X    SETA &X+1        Increment substring counter
     AGO  .LOOP1       Go check next character
.*
.LOOP1X ANOP           Exit point for loop1
&P(&X)  SETC '&SYSPARM'(&N,&I-&N) Extract last substring
.*
.* Check validity of the keywords (now in array &P)
.*
&I    SETA 0          Index into array &P
.LOOP2  ANOP
&I    SETA &I+1        Increment parameter pointer
     AIF  (&I GT &X).LOOP2X  Done? (&X contains nr of parameters)
     AIF  ('.&P(&I)' EQ '.').LOOP2     Skip empty parameter
     AIF  ('.&P(&I)' EQ '.OPT').OPT     Enable optimization
     AIF  ('.&P(&I)' EQ '.NOOPT').NOOPT   Disable optimization
     AIF  ('.&P(&I)' EQ '.DEBUG').DEBUG   Include debug logic
     AIF  ('.&P(&I)' EQ '.NODEBUG').NODEBUG Omit debugging logic
.* Invalid value: issue warning and continue
     MNOTE 4,'Invalid SYSPARM operand: &P(&I)'
     AGO  .LOOP2       Go check next parm
.*
.OPT   ANOP
&OPT   SETB 1
     MNOTE 0,'Optimized coding will be generated'
     AGO  .LOOP2
.*
.NOOPT  ANOP
&OPT   SETB 0
     MNOTE 0,'Fault tolerant coding will be generated'
     AGO  .LOOP2
.*
.DEBUG  ANOP
&DBG   SETB 1
     MNOTE 0,'Debugging code will be included'
     AGO  .LOOP2
.*
.NODEBUG ANOP
&DBG   SETB 0
     MNOTE 0,'Debugging code will be excluded'
     AGO  .LOOP2
.*
.LOOP2X ANOP           Exit point for loop2
.EXIT  ANOP           Exit point for empty SYSPARM
     MEND

*
* The global &DBG controls debug/nodebug assembling options
* - When &DBG = 1 then debugging is active
* The global &OPT controls optimization
* - When &OPT = 1 then optimization takes place
* - When &OPT = 0 then fault tolerance will be included
*
     GBLB &DBG,&OPT
     CHECKPRM         Check &SYSPARM to set &DBG and &OPT
*
SOMEPROG CSECT
SOMEPROG AMODE 31
SOMEPROG RMODE ANY
*
     ...            Here the coding follows.

* Now set printing options
     GBLC &PRT        Controls print option
&PRT   SETC 'NOGEN'       Default to nogen
     AIF  (NOT &DBG).NOGEN  Debugging active?
&PRT   SETC 'GEN'        Yes: generate full listing
.NOGEN  ANOP
     PRINT &PRT        Activate print option
*

*
* This piece of code moves data, as specified by a move control element
* The data to be moved can be up to 32767 bytes long.
*
* R6 now points to the move-control element.
* R8 will be used as a source pointer, R9 containing the length.
* R10 will be used as the destination pointer.
*
     USING MOVECTL,R6     Make move control area addressable
     L   R8,MCRECPTR    Point to start-of-record
     AH  R8,MCRECOFS    Add offset to relevant data
     LH  R9,MCDATLEN    Load length of data
     L   R10,MCDEST     Point to destination area
*
* Now to move the data we would normally code an MVCL-instruction,
* since MCDATLEN can specify any amount of data up to 32767 bytes.
* Since it is known that currently no MOVECTL-element specifies a
* length of more than 256, we can optimize the code by using an MVC
* in stead of an MVCL.
*
     AIF  (&OPT).OPTMOVE
     LR  R11,R9       Target-length always eq. Source-len
     MVCL R10,R8       Move the data
     AGO  .MOVEDONE
.*
.OPTMOVE ANOP
     BCTR R9,R0       Decrement length by 1 for MVC
     EX  R9,MOVEDATA    Execute MVC-instruction
     B   MOVEDONE
MOVEDATA MVC  0(0,R10),0(R8)   Move the data
MOVEDONE EQU  *
*
.MOVEDONE ANOP
     DROP R6         MOVECTL no longer needed

Self-modifying code.

Dit voorbeeld dient alleen als illustratie. In het algemeen raden wij ten zeerste af om self-modifying code toe te passen, omdat het uw programma's non-reentrant maakt en moeilijker te lezen en te onderhouden.
Hieronder volgen twee code-fragmenten:

 1. Een initialisatie-routine.
  Deze wordt slechts een keer uitgevoerd door de branch-conditie aan het begin van de routine te veranderen.
 2. Afdrukken in twee kolommen.
  Dit voorbeeld laat zien hoe je op een heel lelijke manier in twee kolommen kan afdrukken door de opcode van een instructie te veranderen. De opcode van de SH wordt veranderd in een AH en andersom, waardoor de regelpointer steeds van de ene naar de andere kolom verspringt.
  Een veel fraaiere oplossing is het creëren van een buffer die groot genoeg is voor een hele pagina. Dan kun je bovendien eerst de linkerkolom helemaal van boven naar beneden vullen, en daarna pas de rechter. Voor de eindgebruiker is dit meestal veel prettiger.

*    ...            Setup addressability etc.
INIT   BC  X'00',INITDONE   This branch is a branch-never
     OI  INIT+1,X'F0'    Make previous branch a branch-always
*    ...            Initialization code goes here
INITDONE EQU  *          End of initialization routine

     L   R1,LINEPTR     Get last-used pointer into LINE
SETPTR  SH  R1,=H'50'      Switch to other column (initial: SH)
     XI  SETPTR,X'01'    Change AH to SH, or vice versa
     ST  R1,LINEPTR     Store updated pointer
     MVC  0(40,R1),DATA    Move data into print-line
     ...            Other coding for printing the line
LINE   DC  CL133' '
     DS  0F         Re-align on fullword boundary
LINEPTR DC  AL4(LINE+67)    To start printing the data in the
*                 left column, we pretend the last
*                 move was to the right-hand column.

Reentrant dataset verwerking.

Om een VSAM dataset te kunnen verwerken heb je een ACB en een RPL nodig. In het eerste en enige voorbeeld laten we zien hoe je in een reentrant programma een ACB en een RPL kunt creëren. Voor dit voorbeeld mag u aannemen dat alle benoemde geheugen-lokaties dynamisch gealloceerd zijn en dat zij adresseerbaar zijn via een DSECT.


*
SUBROUTN STM  R14,R12,12(R13)    Save all registers
     LA  R1,SAVEAREA      Address new save-area
     ST  R13,4(R1)       Point to previous save-area
     ST  R1,8(R13)       Point to next save-area
     LR  R13,R1        Reg.13 points to a free save-area
                   again
*
* First we allocate storage for ACB and RPL
*
     GETMAIN RC,LV=IFGACBLV+IFGRPLLV Request storage for ACB + RPL
     LTR  R15,R15       Getmain was ok?
     BNE  ERROR16       Error is handled elsewhere
     ST  R1,ACBPTR      Store pointer to ACB
     LA  R1,IFGACBLV(R1)   Point to RPL-part of area
     ST  R1,RPLPTR      Store pointer to RPL
*
* Allocate storage for a workarea
*
     GETMAIN RC,LV=4096,BNDRY=PAGE Request storage for workarea
     LTR  R15,R15       Getmain was ok?
     BNE  ERROR16       Error is handled elsewhere
     ST  R1,WORKPTR     Store pointer to workarea
*
* Create PLIST for GENCB ACB in getmained area.
* No returncode is provided for this GENCB.
*
     SR  R6,R6        Wipe register 6
     IC  R6,SHRPOOL      to contain shrpool-number
     L   R7,WORKPTR     Point to workarea for creating PLIST
     USING WORKAREA,R7
     GENCB BLK=ACB,      Generate PLIST for GENCB ACB    *
        AM=VSAM,      Access method            *
        WAREA=(R7),     Location for generated ACB     *
        LENGTH=IFGACBLV,  Max length for generated ACB    *
        DDNAME=(*,DDNAME), GENCB ACB is to copy DDNAME     *
        SHRPOOL=(S,0(R6)), Shrpool-nr varies from 0 to 15   *
        MACRF=(KEY,DFR,SEQ,SKP,SIS,NSR), Options for this ACB  *
        BUFND=8,      Minimum nr of data buffers     *
        BUFNI=1,      Minimum nr of index buffers     *
        RMODE31=ALL,    Buffer and control blocks above 16M *
        MF=(L,WORKAREA,GENACBLV) Generate PLIST in WORKAREA
*
* Now create the ACB, using the PLIST in WORKAREA
*
     GENCB BLK=ACB,MF=(E,(R7)) Generate ACB using PLIST in WORKAREA
     LTR  R15,R15       ACB generated?
     BNZ  ERROR17       Error is handled elsewhere
     DROP R7         WORKAREA no longer needed
*
* Create PLIST for GENCB RPL in getmained area.
* No returncode is provided for this GENCB.
*
     SR  R6,R6        Clear register
     IC  R6,KEYLV       to contain key length
     L   R7,ACBPTR      Point to ACB
     LH  R8,RECDLV      Specify record length
     L   R9,RPLPTR      And point to location for gen'ed RPL
     L   R10,WORKPTR     Re-address workarea
     USING WORKAREA,R10
*
     GENCB BLK=RPL,      Generate PLIST for GENCB RPL    *
        AM=VSAM,      Access method            *
        WAREA=(R9),     Location for generated RPL     *
        LENGTH=IFGRPLLV,  Max length for generated RPL    *
        ACB=(R7),      Specify ACB-address for RPL     *
        AREA=(S,RECDPTR),  Specify data-area for records    *
        AREALEN=4,     Length of data-area         *
        ARG=(S,KEYPTR)   Specify key location        *
        KEYLEN=(S,0(R6)),  And key length in bytes       *
        ECB=(S,ECBPTR)   Specify ECB-address         *
        RECLEN=(R8),    And record length          *
        OPTCD=(KEY,SEQ,ASY,NUP,KGE,GEN,LOC), Options for RPL  *
        MF=(G,WORKAREA,GENRPLLV)
*
* Now create the RPL, using the PLIST in WORKAREA
*
     GENCB BLK=RPL,MF=(E,(R10)) Generat RPL using PLIST in WORKAREA
     LTR  R15,R15       RPL generated?
     BNZ  ERROR18       Error is handled elsewhere
*
* Now that we have created both ACB and RPL, we can open the dataset
*
     L   R2,=AL4(VSAMOPEN)  Get address of list-form open
     MVC  WORKAREA(VSAMOPLV),0(R2) Copy to work-area
     L   R2,ACBPTR      Reload ACB-pointer
     OPEN ((R2)),MF=(E,(R10)) Open ACB with modifiable PLIST
     LTR  R15,R15       Dataset opened successfully?
     BNZ  ERROR19       Error is handled elsewhere
*
* Return from subroutine
*
     L   R13,4(R13)     Get address of previous save-area
     LM  R14,R12,12(R13)   Restore all registers (except 13)
     BR  R14         Return to mainline
*
* Default list-form of open-macro
*
VSAMOPEN OPEN (0),        ACB-address not yet known      *
        MODE=31,      Enable 31-bit addressing      *
        MF=L        Generate only PLIST

Opmerkingen? Vragen? Meer informatie? Klik het onderwerp van uw keuze aan, of e-mail ons met uw vragen.

 

Voorbeeld standaard subprogramma aanroep.
Voorbeeld conditional assembly.
Voorbeeld self-modifying code.
Voorbeeld reentrant dataset verwerking.


 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
  Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]