Queries op extended explain tabellen in DB2.

Met enige regelmaat brengt ABIS enkele artikelen over DB2 onder de titel Exploring DB2 .

In de Exploring DB2 van januari 2010 nodigde Peter Vanroose ons - de lezers - uit om een query in te sturen voor het presenteren van informatie uit de extended explain tabellen. Deze uitdaging heb ik natuurlijk graag aangenomen.

Dit document bevat de volgende onderdelen:


De Query

Voor de broodnodige variatie wilde ik een query maken met een Common Table Expression en ten minste één gepartitioneerde tabel. Een catalog query was daardoor minder geschikt. Dus heb ik een query gebouwd op de IVP database, want deze bevat een gepartitioneerde tabel. Bovendien hebben de meeste installaties de IVP database geïnstalleerd en hopelijk kan iedereen daardoor uit de voeten met onderstaande query.

Dat dit geen bijzonder efficiënte query is, behoeft geen betoog. Deze keer gaat het immers alleen om de explain data, niet om de performance van de query. Optimalisatie van deze query valt dan ook buiten de scope van dit artikel, evenals het aanmaken van de extended explain tabellen.
(Die staan overigens beschreven in de Performance Monitoring and Tuning Guide en worden aangemaakt door OSC. U kunt ook member DSNTIJOS uit de SDSNSAMP gebruiken.)


--
  with   managers
      (mgrno,
      mgrname
      )
  as   (select  distinct
           mgr.empno
          , strip(coalesce(firstnme, '')) CONCAT
           ' ' CONCAT
           strip(coalesce(lastname, '???')) as mgrname
      from   DSN8810.DEPT dept
      join   DSN8810.EMP mgr
         on mgr.empno = dept.mgrno
      )
  select  mgr.mgrname
     , dept.deptname
     , emp.lastname
     , emp.firstnme
  from   DSN8810.EMP emp
  left outer join
      DSN8810.DEPT dept
    on dept.deptno = emp.workdept
  left outer join
      managers mgr
    on mgr.mgrno = dept.mgrno
  where  emp.empno between '000000' and '150000'
    and emp.workdept between 'A' and 'EEE'
  order by case when dept.deptno IS NULL
         then '*No dept'
         when mgr.mgrno IS NULL
         then '*No mgr'
         else mgr.mgrname
      end,
      emp.empno
 ;

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
MGRNAME            DEPTNAME               LASTNAME     FIRSTNME
---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
CHRISTINE HAAS        SPIFFY COMPUTER SERVICE DIV.     HAAS       CHRISTINE
CHRISTINE HAAS        SPIFFY COMPUTER SERVICE DIV.     LUCCHESI     VINCENZO
CHRISTINE HAAS        SPIFFY COMPUTER SERVICE DIV.     O'CONNELL    SEAN
EVA PULASKI          ADMINISTRATION SYSTEMS        PULASKI     EVA
EVA PULASKI          ADMINISTRATION SYSTEMS        JEFFERSON    JAMES
EVA PULASKI          ADMINISTRATION SYSTEMS        MARINO      SALVATORE
EVA PULASKI          ADMINISTRATION SYSTEMS        SMITH      DANIEL
EVA PULASKI          ADMINISTRATION SYSTEMS        JOHNSON     SYBIL
EVA PULASKI          ADMINISTRATION SYSTEMS        PEREZ      MARIA
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         STERN      IRVING
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         ADAMSON     BRUCE
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         PIANKA      ELIZABETH
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         YOSHIMURA    MASATOSHI
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         SCOUTTEN     MARILYN
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         WALKER      JAMES
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         BROWN      DAVID
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         JONES      WILLIAM
IRVING STERN         MANUFACTURING SYSTEMS         LUTZ       JENNIFER
MICHAEL THOMPSON       PLANNING               THOMPSON     MICHAEL
SALLY KWAN          INFORMATION CENTER          KWAN       SALLY
SALLY KWAN          INFORMATION CENTER          QUINTANA     DOLORES
SALLY KWAN          INFORMATION CENTER          NICHOLLS     HEATHER
DSNE610I NUMBER OF ROWS DISPLAYED IS 22
DSNE616I STATEMENT EXECUTION WAS SUCCESSFUL, SQLCODE IS 100

Explain met Range informatie

Na uitvoering van

  EXPLAIN ALL SET QUERYNO=114 FOR

met bovenstaande query hebben we de diverse explain tabellen voorzien van data.

Een basis-query op alleen de PLAN_TABLE levert het inzicht op, dat er 7 stappen (tabelregels) zijn voor het uitvoeren van deze query. Uit de DSN_SORT_TABLE leren we dat er 4 sort-stappen zijn: twee voor de order-by clause, 1 voor de distinct clause in de Common Table Expression, en 1 voor het uitvoeren van de join met de resultaat-set van de CTE.

Als eerste stap wilde ik mijn standaard-query voor PLAN_TABLE uitbreiden met gegevens voor een eventuele page-range scan. Dat maakt immers een tablespace scan (accesstype=R) iets minder bezwaarlijk... Hiertoe dienen we de betreffende info uit de tabel DSN_PGRANGE_TABLE te gebruiken. Ik heb er voor gekozen om het aantal deelnemende partities toe te voegen aan de access kolom.

Bij onderstaande query en resultaten vallen de volgende zaken op:

De query en bijbehorende resultaten zien er als volgt uit:


--
-- Query on PLAN_TABLE with Page-Range info
--
  SELECT  SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.QUERYNO)), 1, 5) AS QUERY
     , CASE PLAN.PARENT_QBLOCKNO
         WHEN 0 THEN ' '
            ELSE
            SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.PARENT_QBLOCKNO)), 1, 4)
      END AS PBLK
     , SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.QBLOCKNO)), 1, 4) AS QBLK
     , SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.PLANNO)), 1, 4) AS PLNO
     , CASE PLAN.MIXOPSEQ
         WHEN 0 THEN ' '
            ELSE SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.MIXOPSEQ)), 1, 4)
      END AS OPSQ
     , PLAN.QBLOCK_TYPE AS TYPE
     , CASE PLAN.JOIN_TYPE
         WHEN 'F' THEN 'Full'
         WHEN 'P' THEN 'Pair'
         WHEN 'S' THEN 'Star'
         WHEN 'L' THEN CASE PLAN.METHOD
                  WHEN 1 THEN 'L/R'
                  WHEN 2 THEN 'L/R'
                  WHEN 4 THEN 'L/R'
                      ELSE '?'
                  END
         WHEN ' ' THEN CASE PLAN.METHOD
                  WHEN 1 THEN 'Innr'
                  WHEN 2 THEN 'Innr'
                  WHEN 4 THEN 'Innr'
                      ELSE ' '
                  END
             ELSE '*ERR*'
      END AS JOIN
     , CASE PLAN.METHOD
         WHEN 0 THEN 'First'
         WHEN 1 THEN 'NLjoin'
         WHEN 2 THEN 'MSjoin'
         WHEN 3 THEN 'Sort'
         WHEN 4 THEN 'Hybrid'
            ELSE 'UNKNWN'
      END AS METHOD
     , CASE PLAN.TABLE_TYPE
         WHEN 'B' THEN 'Buffer'
         WHEN 'C' THEN 'CTE'
         WHEN 'F' THEN 'TabFun'
         WHEN 'M' THEN 'MQT'
         WHEN 'Q' THEN 'Temp'
         WHEN 'R' THEN 'Recurs'
         WHEN 'T' THEN 'Table'
         WHEN 'W' THEN 'Work'
             ELSE ' '
      END AS TYPE
     , SUBSTR(PLAN.CREATOR, 1, 8) AS CREATOR
     , SUBSTR(PLAN.TNAME, 1, 18) AS TABLE
     , SUBSTR(PLAN.ACCESSNAME, 1, 8) AS NDXNAME
     , CASE PLAN.PRIMARY_ACCESSTYPE
         WHEN 'D' THEN 'D/'
         WHEN 'T' THEN 'T/'
             ELSE ''
      END CONCAT
      STRIP(PLAN.ACCESSTYPE) CONCAT
      CASE WHEN PLAN.PAGE_RANGE = 'Y'
         THEN '(' CONCAT
           STRIP(SUBSTR(STRIP(CHAR(RANGE.NUMPARTS)), 1, 4))
           CONCAT ')'
         ELSE ''
      END AS ACCESS
     , CASE PLAN.PREFETCH
         WHEN 'S' THEN 'SEQ'
         WHEN 'L' THEN 'LST'
         WHEN 'D' THEN 'DYN'
             ELSE ' '
      END AS PREF
     , CASE PLAN.INDEXONLY
         WHEN 'Y' THEN 'XO'
             ELSE ' '
      END AS XO
     , CASE PLAN.MATCHCOLS
         WHEN 0 THEN ''
            ELSE SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.MATCHCOLS)), 1, 2)
      END AS MC
     , CASE PLAN.SORTC_GROUPBY
         WHEN 'Y' THEN 'G'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTC_JOIN
         WHEN 'Y' THEN 'J'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTC_ORDERBY
         WHEN 'Y' THEN 'O'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTC_UNIQ
         WHEN 'Y' THEN 'U'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_GROUPBY
         WHEN 'Y' THEN 'G'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_JOIN
         WHEN 'Y' THEN 'J'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_ORDERBY
         WHEN 'Y' THEN 'O'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_UNIQ
         WHEN 'Y' THEN 'U'
             ELSE ' '
      END AS GJOUGJOU
     , CASE PLAN.PARALLELISM_MODE
         WHEN 'I' THEN 'I/O'
         WHEN 'C' THEN 'CPU'
         WHEN 'X' THEN 'SYS'
             ELSE ' '
      END AS PAR
     , CASE PLAN.CTEREF
         WHEN 0 THEN ' '
         ELSE STRIP(CHAR(PLAN.CTEREF))
      END AS CTEREF
  FROM   PLAN_TABLE PLAN
  LEFT OUTER JOIN
      DSN_PGRANGE_TABLE RANGE
    ON RANGE.QUERYNO = PLAN.QUERYNO
    AND RANGE.QBLOCKNO = PLAN.QBLOCKNO
    AND RANGE.TABNO  = PLAN.TABNO
  WHERE  PLAN.QUERYNO = 114
  ORDER BY PLAN.QUERYNO
     , PLAN.PARENT_QBLOCKNO DESC
     , PLAN.QBLOCKNO
     , PLAN.PLANNO
     , PLAN.MIXOPSEQ
 ;

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
QUERY PBLK QBLK PLNO OPSQ TYPE  JOIN  METHOD TYPE  CREATOR  TABLE        NDXNAME  ACCESS   PREF XO MC GJOUGJOU PAR CTEREF
---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
114  1   3   1      TABLEX     First  Table  DSN8810  DEPT        XDEPT2  I         XO
114  1   3   2      TABLEX Innr  NLjoin Table  DSN8810  EMP         XEMP1   I           1
114  1   3   3      TABLEX     Sort                                         U
114     1   1      SELECT     First  Table  DSN8810  EMP         XEMP2   I(2)    LST    1
114     1   2      SELECT L/R  NLjoin Table  DSN8810  DEPT        XDEPT1  I           1
114     1   3      SELECT L/R  NLjoin Work  TU00001  MANAGERS           T/R              J
114     1   4      SELECT     Sort                                        O
DSNE610I NUMBER OF ROWS DISPLAYED IS 7
DSNE616I STATEMENT EXECUTION WAS SUCCESSFUL, SQLCODE IS 100

Explain met Range en Sort informatie

Vervolgens wilde ik zien, of ik ook de informatie uit DSN_SORT_TABLE in deze query kon opnemen om zo een beter totaal-beeld van de query te verkrijgen. Complicatie hierbij is, dat dit aanvullende rijen uit een andere tabel betreft, en dat er dus een UNION ALL moet worden toegepast. Op zich geen punt, maar het heeft wel enkele consequenties:

Allereerst dient de ORDER BY clausule aangepast te worden. Deze kan niet langer met kolom-namen werken, maar moet nu worden geformuleerd met gebruikmaking van kolom-nummers. Dat maakt de query minder leesbaar en begrijpelijk, maar het is niet anders.

Tevens ontstaat nu de situatie dat beide sub-queries een WHERE-clausule bevatten waarin de juiste query moet worden geselecteerd voor het ophalen van de explain data. Ik houd daar niet van; enerzijds omdat het redundant is, en anderzijds omdat het te vaak gebeurt dat de where clausules uit de pas gaan lopen, waardoor het eindresultaat niet meer bruikbaar is. Daarom heb ik de CTE QUERIES toegevoegd om het nummer (of de nummers) van de te explainen query/queries te definiëren.

Verder bleek ik nog twee extra CTEs nodig te hebben om de te sorteren tabel-nummers en de bijbehorende tabel-namen te vinden.
Om de resultaten van deze CTEs in omvang te beperken, heb ik opnieuw gebruik gemaakt van de CTE QUERIES die de relevante query-nummers bevat. Zodoende vervangt de CTE QUERIES nu in totaal 4 WHERE clausules.

Aldus heb ik drie CTEs aan mijn query toegevoegd om mijn query verder mee uit te bouwen. Dit hield echter een risico in: bij gebruik van drie of meer CTEs kan een CONCAT functie in de resultaat-set resulteren in kolom-waarden die een extra voorloop-byte krijgen met waarde X'00', wat erg storend kan zijn.
In deze query komt dat gelukkig niet voor. Dat komt omdat niet voldaan is aan de "eis" voor het optreden van dit probleem dat er tussen de CTEs een specifieke relatie moet bestaan.

Nadat ik dat had geverifieerd kon ik de query daadwerkelijk verder uitwerken. Het eerste deel van de query bleef vrijwel ongewijzigd. Eigenlijk hoefde alleen de Where-clausule aangepast te worden. De selectie op query-nummer moest worden vervangen door een inner join met de relevante query-nummers (CTE queries). Maar omdat de SORT-gegevens nu uit een andere tabel gehaald gaan worden, kunnen de rijen met METHOD=3 worden overgeslagen.

Voor het toevoegen van de sorteer-gegevens is een tweede query aan de eerste toegevoegd. Deze levert natuurlijk een resultaat-set met dezelfde kolommen, maar haalt haar informatie uit DSN_SORT_TABLE in plaats van PLAN_TABLE.

Ook bij deze query zijn enkele kanttekeningen te plaatsen:

Deze query en bijbehorende resultaten zien er als volgt uit:


--
-- Query on PLAN_TABLE with Page-Range info
--           and sorting info
--
  WITH   QUERIES
      (QUERYNO)
  AS   (SELECT  114
      FROM   SYSIBM.SYSDUMMY1
      )
     , SORTKEYS
  AS   (SELECT DISTINCT
           SKEY.QUERYNO
          , SKEY.QBLOCKNO
          , SKEY.PLANNO
          , SKEY.SORTNO
          , SKEY.TABNO
      FROM   DSN_SORTKEY_TABLE SKEY
      JOIN   QUERIES QRYS
         ON QRYS.QUERYNO = SKEY.QUERYNO
      WHERE  SKEY.TABNO <> 0
      )
     , TABLES
  AS   (SELECT DISTINCT
           PLAN.QUERYNO
          , PLAN.TABNO
          , PLAN.TABLE_TYPE
          , PLAN.CREATOR
          , PLAN.TNAME
      FROM   PLAN_TABLE PLAN
      JOIN   QUERIES QRYS
         ON QRYS.QUERYNO = PLAN.QUERYNO
      WHERE  PLAN.TABNO <> 0
      )
  SELECT  SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.QUERYNO)), 1, 5) AS QUERY
     , CASE PLAN.PARENT_QBLOCKNO
         WHEN 0 THEN ' '
            ELSE
            SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.PARENT_QBLOCKNO)), 1, 4)
      END AS PBLK
     , SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.QBLOCKNO)), 1, 4) AS QBLK
     , SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.PLANNO)), 1, 4) AS PLNO
     , CASE PLAN.MIXOPSEQ
         WHEN 0 THEN ' '
            ELSE SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.MIXOPSEQ)), 1, 4)
      END AS OPSQ
     , PLAN.QBLOCK_TYPE AS TYPE
     , CASE PLAN.JOIN_TYPE
         WHEN 'F' THEN 'Full'
         WHEN 'P' THEN 'Pair'
         WHEN 'S' THEN 'Star'
         WHEN 'L' THEN CASE PLAN.METHOD
                  WHEN 1 THEN 'L/R'
                  WHEN 2 THEN 'L/R'
                  WHEN 4 THEN 'L/R'
                      ELSE '?'
                  END
         WHEN ' ' THEN CASE PLAN.METHOD
                  WHEN 1 THEN 'Innr'
                  WHEN 2 THEN 'Innr'
                  WHEN 4 THEN 'Innr'
                      ELSE ' '
                  END
             ELSE '*ERR*'
      END AS JOIN
     , CASE PLAN.METHOD
         WHEN 0 THEN 'First'
         WHEN 1 THEN 'NLjoin'
         WHEN 2 THEN 'MSjoin'
         WHEN 3 THEN 'Sort'
         WHEN 4 THEN 'Hybrid'
            ELSE 'UNKNWN'
      END AS METHOD
     , CASE PLAN.TABLE_TYPE
         WHEN 'B' THEN 'Buffer'
         WHEN 'C' THEN 'CTE'
         WHEN 'F' THEN 'TabFun'
         WHEN 'M' THEN 'MQT'
         WHEN 'Q' THEN 'Temp'
         WHEN 'R' THEN 'Recurs'
         WHEN 'T' THEN 'Table'
         WHEN 'W' THEN 'Work'
             ELSE ' '
      END AS TYPE
     , SUBSTR(PLAN.CREATOR, 1, 8) AS CREATOR
     , SUBSTR(PLAN.TNAME, 1, 18) AS TABLE
     , SUBSTR(PLAN.ACCESSNAME, 1, 8) AS NDXNAME
     , CASE PLAN.PRIMARY_ACCESSTYPE
         WHEN 'D' THEN 'D/'
         WHEN 'T' THEN 'T/'
             ELSE ''
      END CONCAT
      STRIP(PLAN.ACCESSTYPE) CONCAT
      CASE WHEN PLAN.PAGE_RANGE = 'Y'
         THEN '(' CONCAT
           STRIP(SUBSTR(STRIP(CHAR(RANGE.NUMPARTS)), 1, 4))
           CONCAT ')'
         ELSE ''
      END AS ACCESS
     , CASE PLAN.PREFETCH
         WHEN 'S' THEN 'SEQ'
         WHEN 'L' THEN 'LST'
         WHEN 'D' THEN 'DYN'
             ELSE ' '
      END AS PREF
     , CASE PLAN.INDEXONLY
         WHEN 'Y' THEN 'XO'
             ELSE ' '
      END AS XO
     , CASE PLAN.MATCHCOLS
         WHEN 0 THEN ''
            ELSE SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.MATCHCOLS)), 1, 2)
      END AS MC
     , CASE PLAN.SORTC_GROUPBY
         WHEN 'Y' THEN 'G'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTC_JOIN
         WHEN 'Y' THEN 'J'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTC_ORDERBY
         WHEN 'Y' THEN 'O'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTC_UNIQ
         WHEN 'Y' THEN 'U'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_GROUPBY
         WHEN 'Y' THEN 'G'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_JOIN
         WHEN 'Y' THEN 'J'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_ORDERBY
         WHEN 'Y' THEN 'O'
             ELSE ' '
      END CONCAT
      CASE PLAN.SORTN_UNIQ
         WHEN 'Y' THEN 'U'
             ELSE ' '
      END AS GJOUGJOU
  FROM   PLAN_TABLE PLAN
  JOIN   QUERIES QRYS
    ON QRYS.QUERYNO = PLAN.QUERYNO
  LEFT OUTER JOIN
      DSN_PGRANGE_TABLE RANGE
    ON RANGE.QUERYNO = PLAN.QUERYNO
    AND RANGE.QBLOCKNO = PLAN.QBLOCKNO
    AND RANGE.TABNO  = PLAN.TABNO
  WHERE  PLAN.METHOD <> 3
 UNION ALL
  SELECT  SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.QUERYNO)), 1, 5) AS QUERY
     , CASE PLAN.PARENT_QBLOCKNO
         WHEN 0 THEN ' '
            ELSE
            SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.PARENT_QBLOCKNO)), 1, 4)
      END AS PBLK
     , SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.QBLOCKNO)), 1, 4) AS QBLK
     , SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.PLANNO)), 1, 4) AS PLNO
     , CASE WHEN PLAN.MIXOPSEQ <> 0
         THEN SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.MIXOPSEQ)), 1, 4)
         ELSE ''
      END CONCAT
      CASE WHEN SORT.SORTNO > 0
         THEN SUBSTR('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',
               SORT.SORTNO, 1)
         ELSE ''
      END AS OPSQ
     , PLAN.QBLOCK_TYPE AS TYPE
     , '' AS JOIN
     , 'Sort' AS METHOD
     , CASE TBLS.TABLE_TYPE
         WHEN 'B' THEN 'Buffer'
         WHEN 'C' THEN 'CTE'
         WHEN 'F' THEN 'TabFun'
         WHEN 'M' THEN 'MQT'
         WHEN 'Q' THEN 'Temp'
         WHEN 'R' THEN 'Recurs'
         WHEN 'T' THEN 'Table'
         WHEN 'W' THEN 'Work'
             ELSE ' '
      END AS TYPE
     , SUBSTR(TBLS.CREATOR, 1, 8) AS CREATOR
     , SUBSTR(TBLS.TNAME, 1, 18) AS TABLE
     , SUBSTR(PLAN.ACCESSNAME, 1, 8) AS NDXNAME
     , CASE PLAN.PRIMARY_ACCESSTYPE
         WHEN 'D' THEN 'D/'
         WHEN 'T' THEN 'T/'
             ELSE ''
      END CONCAT
      STRIP(PLAN.ACCESSTYPE)
      AS ACCESS
     , CASE PLAN.PREFETCH
         WHEN 'S' THEN 'SEQ'
         WHEN 'L' THEN 'LST'
         WHEN 'D' THEN 'DYN'
             ELSE ' '
      END AS PREF
     , CASE PLAN.INDEXONLY
         WHEN 'Y' THEN 'XO'
             ELSE ' '
      END AS XO
     , CASE PLAN.MATCHCOLS
         WHEN 0 THEN ''
            ELSE SUBSTR(STRIP(CHAR(PLAN.MATCHCOLS)), 1, 2)
      END AS MC
     , SUBSTR(SORT.SORTC, 1, 4) CONCAT
      SUBSTR(SORT.SORTN, 1, 4) AS GJOUGJOU
  FROM   DSN_SORT_TABLE SORT
  JOIN   QUERIES QRYS
    ON QRYS.QUERYNO = SORT.QUERYNO
  LEFT OUTER JOIN -- Obtain nr of table being sorted
      SORTKEYS SKEY
    ON SKEY.QUERYNO = SORT.QUERYNO
    AND SKEY.QBLOCKNO = SORT.QBLOCKNO
    AND SKEY.PLANNO  = SORT.PLANNO
    AND SKEY.SORTNO  = SORT.SORTNO
  LEFT OUTER JOIN -- Obtain name of table being sorted
      TABLES TBLS
    ON TBLS.QUERYNO = SKEY.QUERYNO
    AND TBLS.TABNO  = SKEY.TABNO
  LEFT OUTER JOIN -- Join back to relevant PLAN_TABLE row
      PLAN_TABLE PLAN
    ON PLAN.QUERYNO = SORT.QUERYNO
    AND PLAN.QBLOCKNO = SORT.QBLOCKNO
    AND PLAN.PLANNO  = SORT.PLANNO
    AND(  PLAN.METHOD  = 3
      OR(  PLAN.SORTC_JOIN = 'Y'
        AND SUBSTR(SORT.SORTC, 2, 1) = 'J'
        )
      OR(  PLAN.SORTN_JOIN = 'Y'
        AND SUBSTR(SORT.SORTN, 2, 1) = 'J'
      ) )
  ORDER BY 1, 2 DESC, 3, 4, 5
 ;

---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
QUERY PBLK QBLK PLNO OPSQ  TYPE  JOIN  METHOD TYPE  CREATOR  TABLE        NDXNAME  ACCESS   PREF XO MC GJOUGJOU
---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------
114  1   3   1      TABLEX     First  Table  DSN8810  DEPT        XDEPT2  I         XO
114  1   3   2      TABLEX Innr  NLjoin Table  DSN8810  EMP         XEMP1   I           1
114  1   3   3   A   TABLEX     Sort  Table  DSN8810  EMP                            U
114     1   1      SELECT     First  Table  DSN8810  EMP         XEMP2   I(2)    LST    1
114     1   2      SELECT L/R  NLjoin Table  DSN8810  DEPT        XDEPT1  I           1
114     1   3      SELECT L/R  NLjoin Work  TU00001  MANAGERS           T/R              J
114     1   3   A   SELECT     Sort  Work  TU00001  MANAGERS           T/R              J
114     1   4   A   SELECT     Sort  Table  DSN8810  EMP                            O
114     1   4   B   SELECT     Sort  Table  DSN8810  EMP                            O
DSNE610I NUMBER OF ROWS DISPLAYED IS 9
DSNE616I STATEMENT EXECUTION WAS SUCCESSFUL, SQLCODE IS 100

Opmerkingen? Vragen? Meer informatie? Klik het onderwerp van uw keuze aan, of e-mail ons met uw vragen.

 

Ten slotte:
ik had slechts een zeer beperkte set explain gegevens tot mijn beschikking. Ik kan dus niet garanderen dat deze queries de explain data ook bruikbaar weergeven voor "echte" SQL uit uw ontwikkel- of productie-omgevingen.
Mocht u een defect vinden, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Ook andere opmerkingen of vragen zijn van harte welkom.

Naar De query
Naar Explain met Range informatie
Naar Explain met Range en Sort informatie.


 

Deze site is aangesloten bij WebRing.
Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites.
Rennende
  Tyrannosaurus Rex Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd!
Dino's en andere anachronismen
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | << Vorige | Volgende >> ]